Sprawdź promo "15 nasion gratis" →

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO NASIONAMARIHUANY.PL

INFORMACJA O WŁAŚCICIELU SKLEPU Sklep Internetowy nasionamarihuany.pl działający pod adresem https://nasionamarihuany.pl/ jest serwisem prowadzonym przez: Zbigniew Orzechowski Cada dia mas z siedzibą w Zabrzu przy ul. Wolności 268/6, NIP 6482491926, REGON 242969430 KONTAKT: Adres pocztowy: ul. Wolności 268/6, 41-800 Zabrze Numer telefonu: +48 535 277 409 Adres e-mail: info@nasionamarihuany.pl

 1.   Podstawowe pojęcia

Na potrzeby niniejszego regulaminu stosuje się następujące definicje:
 1. KODEKS CYWILNY – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny, oznaczona w regulaminie skrótem k.c.
 2. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Konsumenta, które w sposób bezpośredni zmierza do zawarcia umowy sprzedaży, zawierające w szczególności rodzaj i liczbę towaru.
 3. KOSZYK ZAMÓWIEŃ – aplikacja informatyczna znajdujące się na stronie https://www.nasionamarihuany.pl/koszyk/ dzięki której Konsument może złożyć zamówienie, na prezentowane w Sklepie towary oraz ustalić całkowitą wartość zamówienia oraz koszty dostawy.
 4. ZAMAWIAJĄCY –osoba składająca zamówienie do momentu zatwierdzenia jego treści poprzez naciśnięcie przycisku ZAMAWIAM I PŁACĘ.
 5. REGULAMIN – regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu.
 6. SKLEP – sklep internetowy www.konopny.pl, prowadzony przez podmiot wskazany w preambule regulaminu.
 7. NEWSLETTER – wiadomość, wysyłana na wskazany przez subskrybenta adres poczty elektronicznej, zawierająca zamówione informacje handlowe
 8. KONSUMENT – osoba fizyczna, która zgodnie z art. 221 kodeksu cywilnego dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 9. PRZEDSIĘBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową w związku z czynnościami prawnymi, objętymi treścią przedmiotowego Regulaminu.
 10. TOWAR – produkt oferowany do sprzedaży w sklepie.
 11. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa cywilnoprawna, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, na mocy, której Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Kupującego własności zamówionego towaru i wydać go, a Kupujący zobowiązuje towar odebrać i zapłacić cenę.
 12. SPRZEDAWCA – przedsiębiorca, będący stroną umowy sprzedaży w rozumieniu k.c. oferujący towar do sprzedaży w ramach Sklepu.
 13. KUPUJĄCY – Konsument lub inna osoba, będący stroną umowy sprzedaży w rozumieniu k.c., nabywający towar w ramach Sklepu.
 14. UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ – umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 15. USŁUGA ŚWIADCZONA DROGA ELEKTRONICZNĄ – wykonanie usługi na odległość poprzez przekazanie danych na indywidualne żądanie usługobiorcy (Konsumenta lub innej osoby), przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci teleinformatycznej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004r. – Prawo telekomunikacyjne.
 16. USŁUGODAWCA – przedsiębiorca wskazany w preambule Regulaminu, prowadzący Sklep.
 17. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej przez Usługodawcę drogą elektroniczną.

2. Bezwzględny warunek korzystania ze sklepu internetowego

 1. Nasiona konopi indyjskiej sprzedawane za pośrednictwem Sklepu Internetowego https://nasionamarihuany.pl/ są przeznaczone wyłącznie dla osób pełnoletnich, które ukończyły 18 lat. Osoby niepełnoletnie, które weszły na tę stronę powinny ją natychmiast opuścić.
 2. Nasiona konopi same w sobie nie posiadają żadnych substancji narkotycznych, dlatego ich posiadanie i sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polski jest legalna. Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomani nasiona konopi w Polsce są legalne, nie są nawet zakwalifikowane jako prekursor do produkcji narkotyków. Klienci naszego sklepu internetowego poprzez Regulamin są informowani o stanie prawnym w Polsce i są świadomi, że jeśli wykorzystają zakupione u nas nasiona konopi niezgodnie z obowiązującym lokalnie prawem powinni się liczyć z konsekwencjami prawnymi.
 3. Sprzedawany asortyment oraz jego opisy przeznaczone są z założenia na cele kolekcjonerskie, poznawczo – edukacyjne oraz naukowe i doświadczalne. Opisy produktów na stronie https://nasionamarihuany.pl/ są własnością usługodawcy i chronione są prawem autorskim. Sporządzane są one na podstawie oryginalnych opisów producentów uwzględniając zasady SEO.

 3. Cechy towaru

 1. Wszystkie towary sprzedawane w Sklepie zostały dopuszczone do obrotu na terytorium RP, posiadają oznaczenie producenta lub importera, wymagane znaki zgodności z odpowiednimi przepisami prawa oraz zostały nabyte od uprawnionych podmiotów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 4. Ceny i potwierdzenie sprzedaży

 1. Ceny towarów oferowanych w Sklepie są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto).
 2. Dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy sprzedaży jest paragon fiskalny lub wystawiana na żądanie Kupującego faktura VAT.
 3. Ceny towarów nie zawierają kosztów wysyłki.

 5. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Treść niniejszego paragrafu Regulaminu stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Regulamin określa zasady dokonywania przez Sprzedawcę sprzedaży towarów na odległość, a także korzystania ze Sklepu oraz z oferowanych za jego pośrednictwem usług świadczonych drogą elektroniczną.
 3. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wymaga spełnienia przez Usługobiorcę opisanych poniżej minimalnych wymagań technicznych:
  • Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies,
  • Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i cookies
  • rozdzielczość ekranu 1024 × 768 pikseli lub wyższa.
 4. Sklep przy użyciu sieci Internet zamieszcza informację o swojej ofercie handlowej na stronie https://nasionamarihuany.pl/ oraz podstronach i świadczy drogą elektroniczną usługi umożliwiające: nabywanie towarów znajdujących się w bazie Sklepu za pomocą funkcji KOSZYK ZAMÓWIEŃ oraz subskrypcję Newslettera.
 5. Usługodawca wykorzystuje pliki „cookies”, a szczegółowe informacje na ten temat zawarte zostały w Polityce plików „cookies”.

5.1  Regulamin wykorzystania plików „cookies” w sklepie internetowym

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą wypełnienia i potwierdzenia przez Usługobiorcę odpowiedniego formularza, znajdującego się na stronie Sklepu.
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony i może zostać rozwiązana przez każdą ze stron w każdym czasie i bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem w/w umowy oraz postanowień określonych w § 10 regulaminu. Usługobiorca, który zarejestrował swoje Indywidualne Konto Klienta na stronie Usługodawcy, może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez przesłanie żądania usunięcia konta na adres https://nasionamarihuany.pl/

 6. Procedura składania i realizacji zamówień

 1. Klient może korzystać ze Sklepu bez konieczności trwałego rejestrowania się w bazie Sklepu.
 2. Informacje znajdujące się na stronie Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, natomiast stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Kupującego.
 3. Zamawiający składając zamówienie w Sklepie, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.
 4. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia oraz jego potwierdzenie poprzez naciśniecie przycisku ZAMAWIAM I PŁACĘ.
 5. Zamówienia przyjmowane są drogą elektroniczną na stronie https://nasionamarihuany.pl/koszyk.html poprzez aplikację KOSZYK ZAMÓWIEŃ. System automatycznie generuje powiadomienie o złożonym zamówieniu.
 6. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji:
  • W wypadku zamówień przed płaconych – w momencie, w którym Sklep otrzyma potwierdzenie płatności,
  • Dla zamówień płatnych przy odbiorze – w momencie ich złożenia
 7. Zamówienia realizowane są w terminie od 1 do 3 dni roboczych.
 8. W przypadku braku towaru w magazynie Sklep informuje o tym Zamawiającego. Sklep określa termin dostawy lub proponuje towar o porównywalnych właściwościach. Zamawiający w takim przypadku może:
  • zrezygnować z zakupu,
  • czekać na dostawę wybranego towaru,
  • zaakceptować proponowany towar.
 9. Zamawiający jest zobowiązany poinformować sprzedawcę o swojej decyzji pocztą elektroniczną w terminie 24 godzin. Brak decyzji w tym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z zawarcia umowy sprzedaży.

 7. Warunki płatności

Sklep przewiduje następujące sposoby płatności:
 1. Przelew / przedpłata na rachunek bankowy.
 2. Przelew / przedpłata – Tpay.
 3. Zapłata za pobraniem (przy odbiorze).
 4. Płatność gotówką na miejscu w siedzibie sklepu
Wpłaty należy kierować na rachunek: Nr rachunki: Konto w złotówkach: 17 1090 2851 0000 0001 1950 6618 PLN IBAN: PL17 1090 2851 0000 0001 1950 6618 SWIFT: WBKPPLPP Konto w euro: 31 1090 2851 0000 0001 1950 6754 EUR IBAN: PL31 1090 2851 0000 0001 1950 6754 SWIFT: WBKPPLPP Nazwa odbiorcy: Zbigniew Orzechowski Cada dia mas ul. Wolności 268/6, 41-800 Zabrze

 8. Dostawa towaru

 1. Dostawa towarów nie jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Kupującego w potwierdzonym zamówieniu.
 2. Zamówione towary dostarczane są Kupującemu zgodnie z jego wyborem za pośrednictwem:
  • Poczty Polskiej S.A.
  • InPost Sp. z o. o.
 3. Usługa Poste Restante świadczona przez Pocztę Polską S.A. polega na przyjęciu, przemieszczeniu oraz doręczeniu przesyłki wyłącznie poprzez jej wydanie w wyznaczonej placówce pocztowej, wskazanej przez nadawcę, po wcześniejszym powiadomieniu adresata e-mailem albo przez SMS, o możliwości i miejscu jej odbioru. Dla usługi Poste Restante ustala się 14 dniowy termin odbioru, liczony od dnia następnego po dniu przekazania e-mailem albo SMS-em informacji o nadejściu przesyłki do wskazanej przez nadawcę placówki pocztowej. Maksymalne wymiary przesyłki wynoszą 250 cm (suma krawędzi); dopuszczalna masa przesyłki to 30 kg.
 4. Usługa Paczkomaty 24/7 świadczona przez InPost Sp. z o. o. polega na przyjęciu, przemieszczeniu oraz doręczeniu przesyłki z wykorzystaniem wyznaczonego Paczkomatu, czyli elektronicznej szafy depozytowej, umożliwiającej osobie upoważnionej odbiór znajdującej się w niej przesyłki, po wcześniejszym powiadomieniu adresata e-mailem i przez SMS. Dla przesyłek paczkomatowych ustala się 3 dniowy termin odbioru, liczony od momentu umieszczenia ich w Paczkomacie. Przesyłki nieodebrane w tym terminie, są kierowane do Oddziału Inpost gdzie mogą zostać podjęte przez adresata w terminie do 14 dni od momentu umieszczenia ich w Paczkomacie. InPost Sp. z o .o. poinformuje odbiorcę (email i sms) o fakcie przekazania przesyłki do Oddziału InPost. Aktualny wykaz Paczkomatów oraz lista adresów oddziałów InPost sp. z o. o. znajduje się na stronie internetowej http://paczkomaty.pl. Maksymalne wymiary przesyłki paczkomatowej wynoszą 64 cm x 41 cm x 38 cm; dopuszczalna masa przesyłki to 25 kg.

 9. Koszty wysyłki

 1. Koszt dostawy towaru ponosi Kupujący, zgodnie z obecnie obowiązującymi cennikami podmiotów wymienionych w § 7 ust. 2 Regulaminu.
 2. Koszt dostawy jest zależny od łącznej ceny zamawianych towarów, formy dostawy oraz formy płatności. Kalkulacja ostatecznego kosztu dostarczenia podawana jest w podsumowaniu zamówienia.

 10. Reklamacje

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego za zgodność towaru z zawartą umową sprzedaży, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną, których szczegółowy opis znajduje się w tytule XI dziale II k.c.
 2. Jeżeli Kupujący stwierdzi niezgodności towaru z umową, to musi o tym fakcie powiadomić Sprzedawcę przed upływem okresu odpowiedzialności, tj. dwóch lat liczonych od dnia wydania towaru, w następujący sposób:
  • poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego
  • wysyłając lub dostarczając osobiście zawiadomienie na adres pocztowy siedziby lub lokalu Przedsiębiorcy;
  • wysyłając zawiadomienie na adres e-mail info@nasionamarihuany.pl;
  • ustnie do protokołu w siedzibie lub lokalu Przedsiębiorcy.
 3. W chwili odbioru towaru Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki, zwracając szczególną uwagę na wszelkie uszkodzenia opakowania oraz taśm zabezpieczających.
 4. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Kupujący zobowiązany jest zgłosić ten fakt kurierowi i niezwłocznie powiadomić o tym sklep drogą e-mailową na adres info@nasionamarihuany.pl.
 5. Przewidziane postępowanie reklamacyjne opisane w ramach regulaminu sklepu nie ogranicza Kupującego do korzystania z prawa bezpłatnej pomocy prawnej świadczonej m. in. u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów, jak i dostępu do pozasądowych procedur rozpatrywania reklamacji i środków zaskarżenia.
 6. Należy również wskazać, iż w skutek implementacji regulacji prawnych Unii Europejskiej w sytuacji, gdy Sprzedawca nie uzna reklamacji Kupującego, a ten się nie zgadza z finalną decyzją Sprzedawcy, może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego. Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie http://www.uokik.gov.pl. Jednocześnie Sklep wskazuje, iż istnieje możliwość pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży zawartych pomiędzy Konsumentami i Przedsiębiorcami na szczeblu unijnym, za pomocą Platformy ODR, która stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców pragnących pozasądowego rozstrzygania sporów objętych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. Platforma ODR działająca pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr jest interaktywną stroną internetową, do której możliwy jest elektroniczny i bezpłatny dostęp we wszystkich językach urzędowych instytucji Unii.

 11. Odstąpienie od umowy i zwrot towaru

 1. Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy przez wysłanie zawiadomienia o odstąpienia od umowy e-mailem na adres info@nasionamarihuany.pl lub w każdy inny sposób, w którym jednoznacznie poinformuje Sprzedawcę o swojej decyzji odstąpienia od umowy.
 2. Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu towaru w ciągu 14 dni bez podania przyczyny. Towar należy odesłać na adres: ul. Gen. Charlesa de Gaulle’a 57/2, 41-800 Zabrze
 3. Kupujący pokrywa jedynie bezpośrednie koszty przesyłki – zwrotu towaru. Natomiast Sprzedawca zwraca Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru.
 4. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Jeżeli Przedsiębiorca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Kupujący ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 7. Formularz odstąpienia od umowy sprzedaży (link)

 12. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy k.c., ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Znaki towarowe oraz nazwy firm zostały użyte tylko i wyłącznie w celach informacyjnych.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen artykułów, jak również wycofania niektórych towarów ze sprzedaży.
 4. Sklep dokłada wszelkich starań, aby opisy umieszczonych w sklepie towarów były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości produktów lub nagłą ich zmianę przez jego producenta. W przypadku, gdy opisy prezentowane na stronie Sklepu w dniu złożenia przez Kupującego oferty kupna nie pokrywałyby się z rzeczywistością, w ciągu 14 dni od daty zakupu ma on prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, zgodnie z przepisami o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość. Odstąpienie powinno być dokonane poprzez powiadomienia Sprzedawcy o odstąpieniu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@nasionamarihuany.pl.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w całości bądź części w dowolnym czasie, jednak zmiany nie mogą naruszać praw osób, które dokonały złożenia zamówienia lub zawarły umowę przed datą wejścia w życie dokonanej zmiany.
Zawartość koszyka
Brak produktów w koszyku!